Chào mừng!

Bạn đang truy cập hệ thống hiển thị ảnh VR.

Trải nghiệm

Trải nghiệm VR

Bạn chỉ cần truy cập vào các đường dẫn ảnh 720 được chia sẻ.

Thử VR

Kết hợp với Google Cardboard

Bạn chỉ cần bật chức năng VR trên trình duyệt của điện thoại, lắp vào kính Google Cardboard và trải nghiệm.

Tìm hiểu về Google Cardboard

Chia sẻ

Quét mã QR hoặc chia sẻ đường dẫn trực tiếp